خشک کن (Dryer)

اين دستگاه رطوبت چيپس چوب را گرفته وبراي آغشته سازي و مراحل بعدي تولید آماده مي سازد.
ظرفيت دستگاه با توجه به شرايط و نياز كارخانه و خط توليد طراحي وساخته ميشود

 

Style inspire for Widget gallery not found!