دربر (Cutter)

اين دستگاه براي بريدن ضايعات (پرت) پرس توليد شده به ابعاد و اندازه خاص خود(البته با امكان تغيير زاويه)نصب مي گردد.

 

Style inspire for Widget gallery not found!