دستگاه اره برش

دستگاه اره برش و اندازه بري ورق توليد شده جهت سابز نمودن ورق ام دي اف و نئوپان از چار طرف مي باشد