رتوری پمپ (Ratory Pump)

اين دستگاه براي همگن و ريختن بار مواد در جاهاي مختلف از زیر سیلو با استفاده از سیستم مکش خلأ خطهاي توليد مختلف بكار مي رود این شرکت از این دستگاه تعداد زیادی آماده به نصب وکار در انبار خود داراست.

 

Style inspire for Widget gallery not found!