سرند (Screen)

اين دستگاه ذرات نرمه و درشته را از همديگر جدا نموده و براي استفاده در توليد آماده می سازد. این شرکت چندین دستگاه در ابعادوظرفیت و سیستمهای مختلف آماده به کار در انبار موجود دارد

 

Style inspire for Widget gallery not found!