پرس (Press)

دستگاه پرس در سه تيپ ساخته ميشود ( طبقاتي -- يك طبقه با طول بلند ويا بصورت كانتي رول ) ) و با توجه به ظرفيت مود نياز طرح توليدي طراحي ميشود قابل ذكر است براي ظرفيت هاي بالا
از دستگاه پرس كانتي رول استفاده ميگردد

 

Style inspire for Widget gallery not found!