چوب شکن (wood breaker)

این دستگاه با فشار هیدرولیک قادر به دو نیم کردن کنده بینه ها درخت در زمان کمی میباشد این شرکت قادر به ساخت این دستگاه باچندین سال تجربه در این زمینه میباشد

 

Style inspire for Widget gallery not found!