کف گرد سیلو

اين دستگاه در زير سيلو (دپوي مواد)كه اصولا در اكثر كارخانجات بكار مي رود نصب مي شود براي جلو گيري از دپوي مواد در قسمتهاي غير مجاز سيلو